Møns Handelsstandsforening blev stiftet den 14. juli 1893.

Foreningens formål:

§ 1

At virke til fremme af handel og handlendes interesser.
At give unge mennesker adgang til praktisk og teoretisk handelsuddannelse.
Ved sammenkomster at give medlemmerne anledning til udveksling af deres anskuelser
om handelsmæssigespørgsmål.
Ved mæglende mellemkomst at bilægge mulige opståede uenigheder blandt
medlemmerne angående deres handelsforretninger.

Medlemmerne

§2

Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver næringsdrivende med
fast bopæl eller virksomhed i postnummer 4780, 4791, 4792, 4793 samt 4771. Udenfor
dette område er det muligt at blive passivt medlem af foreningen.

Optagelse kan finde sted, når bestyrelsens flertal stemmer derfor. Endvidere kan
bestyrelsen ved enstemmig beslutning optage andre, når den finder anledning dertil.
Bestyrelsens afgørelse om ikke-optagelse kan gennem et medlem indankes for
foreningens ordinære generalforsamling, og optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§3

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt til formanden.
Der betales fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori udmeldelsen sker.

§4

Medlemmerne erlægger et årligt kontingent, der efter bestyrelsens forslag fastsættes ved
en generalforsamling. Har noget medlem pådraget sig et års restance, udelukkes han af
foreningen, og kan ikke optages på ny, før restancen er betalt.
Kontingentfrihed eller reduceret kontingent kan efter bestyrelsens vedtagelse opnås i
særlige tilfælde.

§5

Skulle det nogensinde af bestyrelsen eller medlemmerne anses for fornødent at udelukke
noget medlem af foreningen, kan dette kun ske, når udelukkelsen besluttes af en
generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer.

Bestyrelse og revision

§6

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges
på den ordinære generalforsamling. Valget sker for 2 år, således at der i lige år er 5 på valg
og i ulige år 4 medlemmer på valg.
Kandidaterne til bestyrelsen opstilles sideordnet. Er der flere kandidater til bestyrelsen
vælges de kandidater der har opnået flest stemmer ved afstemning. Ved simpel
stemmeflerhed vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer.

§7

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, næstformand og sekretær.

§8

Formanden eller i dennes forfald næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte
det findes nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen opfordrer dertil med
opgivelse af forhandlingsemner. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, og i
tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§9

Bestyrelsen sørger for, at bogføre indtægter og udgifter bliver afregnet. Sekretæren sørger
for referater, tilladelser, betaling af regninger m.m., og næstformanden fungerer i
formandens fravær.

§ 10

Bestyrelsen søger efter bedste evne at fremme foreningens formål, navnlig påhviler det
bestyrelsen at fremkomme med forslag til foranstaltninger i foreningens interesse.
Bestyrelsen er berettiget til at optage gæld, når dette sker for at fremme foreningens
interesse. Beløbet er max. kr. 100.000,-. For foreningens gæld hæfter alene foreningens 
formue. Ethvert medlem er berettiget til ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen at
fremkomme med forslag til forhandling. Sådanne forslag behandles da på førstkommende
møde i bestyrelsen. Efter behandling skal bestyrelsen besvare henvendelsen skriftligt.

§ 11

Når strid vedrørende handelssager opstår mellem medlemmerne, skal bestyrelsen, når
begge de stridende parter forlanger dette, optræde som mægler eller voldgift, såfremt
parterne forud erklærer at ville anerkende bestyrelsens afgørelse som bindende.
Bestyrelsen kan tilkalde en jurist som konsulent. Samtlige udgifter ved sagens behandling
afholdes af parterne.

Tegningsregler

§ 12

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

§ 13

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Generalforsamlinger

§ 14

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Den indvarsles med mindst 3
ugers frist ved skriftlig indkaldelse, typisk via mail, til medlemmerne med følgende
dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Årsregnskabet med status fremlægges af bestyrelsen til medlemmernes
  godkendelse.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer, samt evt. til udvalg. De enkelte
  udvalg er underlagt foreningens bestyrelses instruks, og der udarbejdes om
  nødvendigt af bestyrelsen forretningsorden for de enkelt udvalg.
 • Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen.
 • Behandling af evt. forslag fra medlemmer.
 • Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal for at komme til behandling være formanden i hænde senest
14 dage inden generalforsamlingen. Sådanne forslag udsendes til medlemmerne inden
generalforsamlingen.

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 8 dages skriftlig indkaldelse til
medlemmerne, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 12 medlemmer
skriftligt fremsætter forlangende herom.

§ 16

Alle afstemninger ved generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, medmindre
bestyrelsen eller dirigenten bestemmer, at skriftlig afstemning skal finde sted. Afgørelse
på generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i
lovene.
Passive medlemmer har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling.

 

§ 17

Over alle vigtige forhandlinger og beslutninger på generalforsamling føres protokol, som
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 18

Forandringer i foreningens love kan finde sted på en generalforsamling ved simpel
stemmeflerhed.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor 2/3
af medlemmerne er mødt, og når 3/4 af disse stemmer for opløsningen.
Såfremt der ikke på denne generalforsamling er mødt 2/3 af medlemmerne og hvis 3/4 af
disse har stemt for opløsningen, skal bestyrelsen indvarsle til en ny generalforsamling med
samme dagsorden, og her kan beslutningen om foreningens opløsning vedtages ved
simpel stemmeflerhed.
Såfremt foreningen opløses, tager generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed
bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

§ 19

Passive medlemmer kan ikke stille forslag til generalforsamlingen og har ej heller
stemmeret.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 2022.